Επιστ.Υπεύθυνος:

Ποζιόπουλος Χρήστος

Αιματολόγος

Πρώην ΔντηΣ Αιματολογικής Κλινικής

401 Γ.Σ.Ν.Α.

Δντης Αιματολογικής Κλινικής Νοσ.

Metropolitan