1. Επίσκεψη: 40,00 €
  2. Βεβαίωση:  20,00 €
  3. Δερματοσκόπηση όλου του δέρματος: 75,00 € 
  4. Χαρτογράφηση και παρακολούθηση σπίλων: 160,00 €
  5. Αφαίρεση σπίλων: από 90,00 €
  6. Κρυοπηξία: από 50,00 
  7. Ευρυαγγείες: 80,00 € η συνεδρία