Περιλαμβάνει:
  • Υπερηχογράφημα καρδιάς (Triplex)
  • Η.Κ.Γ.
  • Τεστ κοπώσεως
  • Triplex καρωτίδων
  • Βιοχημικό έλεγχο όπου περιλαμβάνει:
Χοληστερίνη
HDL-LDL
Τριγλυκερίδια
Σάκχαρο
Ουρία
Ουρικό οξύ
Γενική αίματος
  • Καρδιολογική εκτίμηση και οδηγίες Καρδιολόγου
Κόστος 125,00€