• 9-4-2014 093Κλινική εξέταση
  • Υπερηχογράφημα καρδιάς
  • Holter ρυθμού
  • Holter πιέσεως
  • Δοκιμασία κοπώσεως
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
  • Προληπτικός έλεγχος
  • Stress echo