Προληπτικός έλεγχος

Check up 1.

  • Υπερηχογράφημα άνω κοιλίας τιμή 25,00 €

Check up 2.

  • Υπερηχογράφημα κάτω κοιλίας τιμή 25,00 €

Check up 3.

  • Υπερηχογράφημα προστάτου τιμή 30,00 €

Check up 4.

  • Υπερηχογράφημα μαστών τιμή 30,00 €

Check up 5.

  • Υπερηχογράφημα φλεβών κάτω άκρων τιμή 50,00 €

Check up 6.

  • Υπερηχογράφημα αρτηριών και φλεβών κάτω άκρων τιμή 75,00 €